Hoppa TillInnehåll.

Komplicerad Takavvatting AV Emporia IMalmö

Ända轿车ÖresundsbronInvigdesÅr2000 harmalmövarit iständigutveckling。我Stadsdelen hylliepågårdenstörstautbyggnadenoch我oktoberÖppnaremporia,skandinaviensstörstashamplingcenter。denmäktigabyggnadenhar en en ParkPåTaketVilfortStällerSpectiellakravpåakavvattningsystemet。vi tog ost一个utmaningen tillsammans med bravida。

我Stadsdelen Hyllie LiggerMalmösStörstaUtbyggnadsområde。HärFinns点Hyllie,Ett Storslaget ByggnadsProjektet SomBestårAvButiker,Restauranger Och Kontor SamtBostadsrättslägeter。Station Hyllie,SOMÄRDIDSISTAStoppetInnanÖresundsbron,ÖPPNADESIESSamband Med Invigningen Av Citytunneln。MalmöarenaÄren toppmodernanläggningförsport och和阿拉蒙蒙。ochnästi turståralltsåshoupsioncentret emporia。Emporia,Som Betyder HandelsplatserPå拉丁语,Blir SkandinaviensFrämstaSpplingCenterMed En InternationellAtmosfär,et
kompetettutbud av butiker och enhögservicenivå。

Emporia Kommer AttFåFyraVåningar,en Takterass MedUtsiktÖverÖresundsbron,ENHuvudentréMedDubbelkröktaGlasytor,Fem Olika Torg,Parkeringshus Och Parkerings Platser I Direkt Anslutning Samt enGrön公园PåTaketFörEkreationoch Annorlunda Uch Annorlunda Upplevelser。Pånytaav 93 000 kvm kommer et ertbjudas购物,垫子,kultur ochnöjenioröver200butiker,Restauranger ochcaféeri tre plan och en unik takpark。Totalt Kommer 3000AnställdaTATTA Enor Encor Cirka 25000BesökareVarjeDag。

BesönslaSkaFåNakänslaSvatFlanera I EnStadsparkFöratkunna varva nerfråndenvärstashamplishstressen

ParkPåTaket.

Att Shoppa Kan Vara resorgigt ochtålamodskrävande。UppePåTaketKommer et att in Finnas en ParkDärGästernaKanVarvaner I EnSkönMiljö。我Parken Finns Sju Kullar,GräsmattorFörlek och Vila,Prydnadsgräsoch Blommande Perenner Samt PlanteratorMedVäxterSom Kattfot,Blåklocka,Krokus och Vildtulpan。TakparkenÄren viktig del av den estetiska upplevelsen Men denharävennradolarika praktiska egenskaper。DetCrönaTaketTar UPP Och BinderFöroreneningarVilfartBidrar直到EnBättreMiljöihiHylie。Andrafördelarärattämparboller,fördröjerdagvatten och minskarpåsåsättbehovet av dagvattensystem。Dessutom isolerar taket bra och minskardärförenergibehovet。

Stressant Takavvattningsprojekt.

TakparkenStälldeScaliellaKRAVPåakavvattningen。克莱斯方式och ulf
MuntherPåAm爱游戏手游中心网页atecHadeMångaGivandeDiskussioner Med KonsultenMartinÅvallfrånÅfinfrastuktur ab。Det HandladeFrämstOM Vilka KRAV SOM SkulleStällasPåimensionerenAV Takavvattningsystem OchBräddavlopp。克莱斯och ulf villetahöjdfördetlt mer incentiva regnandet我校园

- Desto Mer Regn Till到FöljdAvKlimatförändringArna,JuHögreKRAVPÅ维度AV Takavvattningssystem OchBräddavlopp。Som Det Ser It i Dagärsvensk praxis med 0,013 l / s kvadratmeterlägstiehelaeuropa。Tyskland Och Frankrike Har 300 L / S / HA Respektive 500 L / S / HA。PÅGrundAVKonstantÖkadNederbördil​​lvilvidärförhöjavärdet至Minst 180 L / S / HA。我DAG FinnsTyvärringa klara reglerpåunbräddavloppenska uformas。DETÄRvanligt att montera ett 50 mmrörgenom taksargen 50 mm ovan
Ränndalen。Men eTtsådantRörhrhnycketliten Kapacitet。Därförrekommenderar vi att Man iVarjeÄndePåRänndalen蒙特拉州UV-Brunn Med en 60 mmHögFörhöjningsring。VATTNET LEDSINVÄNDIGTNER直到1米ovan GOLV DAR MAN LTERDENGÅIGENOMVÄGENOCHMYNNAFRIDT。Brunnen KandåAvvattnalika mycket vatten som det Ordinarie Systemet。ensådanlösningÄrtkeknisktÖverlägset和德拉德·奥克拉德·德拉德·博德·普罗特·米德斯·克拉普·塔拉德·德克拉普·费尔斯··塞纳斯·塞纳斯

MartinÅvallGer Sin SynPåsaken。

- Jag Val Inte Bered AttGålikalångtsom Arma爱游戏手游中心网页tec Ville i DetHärPrealet。Det Handlade Ju Inte Om Ett Vanligt Platt Tak,Utan en TakparkdärEttStetTaltalAntalMänniskorSkaVistas。EttSådantakbyggsFörHelt和RALLELLENTHASTÄN常规。Och Inte Minst Viktigt - Gräset,Kullarna OchVäxtlighetenKommer Att Ge EnAvsevärdFördöjningJämförtMedTraditionallaTakdärVattnetrinner undec i snabb takt。DärförKompromissadevi och beslutade ossföratgåpåpåsettvärdev150l/ s / ha,Avslutar Martin。

Ärdunyfikenpåhurvilöstedetnya takavvattningsystemet to toemporiaköpcentrum?såhärgjorde vi:

EmporiaBeståravtre huskroppar och viställdesinförntnradkekniskautmaningar。Närprojektet startade var Inte拍摄Färdigprojekterade,varförsamlingsledningar och stammar fick placerasutan denna vetskap。Allt TakvattenFrånHelaprojektet鞋带雪茄Ledas直到enmmörntrén。Nivåskillnadenmellan golv och damm var InteMerän1.5米。VATTNET鞋带LEDAS SOM MEST 200米,GOLV下的VARAV 175米。DetUteslötiiPraktikenMöjlighetenAttAnvändaEttKonventionelltAvvattningssystem SomKräverFall。

HandelsdelenPå27000 kvadratmeter Har Ett Tak Med Kullar,Sedumväxter,Gångbanor,Lanterniner OchFläktrum。坦克ÄRattbesbeskarna skafåenkänslaavat flanera ien stadsparkföratkunna varvanerfrånvärstasheachstressen。valta vattnetfördelarsigÖverTaket有效var veta veta veta vetaDetLöstevi基因组att bygga Upp EttRutnätAvRännorDärAllaBrunnarnaHarförbindelseMedVarandra。TaketsBräddavloppssysystemskulele ha samma Kapacitet Som det Ordinarie Systemet。

我Detta Fall Innebar et att 400 L / S脚踝Avledas。det blevmöjligtmedhjälpav 10 uvbräddavloppsbrunnarmed en Kapacitetpå0ls40 l / s。Vattnet Fick Ledas Ner Till Till TillMarknivådåStrMöraÖppningari fasaden。KontoretPå4000 kvadratmeter har ettlak som Korsades Av BalkarPåmångaStällen,VilletMedfördeFleraSmåYtorPå10-20Kvadratmeter。

DETÄRFörMåytorFöratFergeraIETETTUV系统。冒险芬兰斯特斯特鲁伦纳斯·苏格兰州Suger Luft och“Punkterar”UV-Systemet。DET问题LösteVI基因组Att Avvattna Taket Med Konventionella Takbrunnar。Dessa Leddes ner envåningshöjddärvi轿车维度om det till intetflueflödessystem。vi gjorde envattenståndsberäkningochdärefterleddes vattnet 200 m utan fall to encatmförntrén。我帕克林斯HUSET SWULLE 10 000 KVM AVVATTNA。危险För沙子Och Frysning Gjorde AttVIÄvenHärFörförsågTaketMed Konventionella Brunnar。Dessutom Gjorde vi ytterligare enVattenståndsberäkning。Det Hade Inte VaritPraktisktMöjligtattatlösaavvattningenpåsettkonventionelltsätttåvattnet鞋带Ledas 175米到达梅曼。