Hoppa TillInnehåll.

Behandling AV PersonUpppGifter.

1.制品

vivärnarom din积分。du ska kunnakänna挖tryggnärduanförtrorooss dina personuppgifter。viföljerGällandeTataStryddslagstiftNingSamt InternaReglerFördenPraktiska汉滨州。

syftet med denhärpoly prodatorärat du skafåveta hur vi behandlar dina personppgifter,Vad ViAnvänderdegte,vilka somfårtadel av dem och下vilkaförutsättningarsamt hur du kan tilvara dinarätttigheter。

2. Bakgrund.

vi behandlar dina personuppgifter endastförsärskildaoch uttryckligt angivnaÄndamål,och visträvaralltid efter attattittetskänsligauppgifterna。

vi kanbehövadina persualuppgifterföratupfyllaavtal eller拉加萨姆特Föratutföratutföratut-och marknadsanalyser。VI KANICHSÅBHÖVADINAPALDEUPPGIFTERFÖRATGGEIGBRA SERVICE EXEMPELVISVADGällerMarknadsföring,UPPFÖLJNINGYOCH信息。

du harrättatttomsättadig att vianvänderpersonuppgifterfördirektmarknadsföring。närvisamlar在personuppgifter om digförförstagångenfårdumer信息om detta och hur du kanmotsätttadig dec det。

3. riktlinjer.

3.1。vilka personuppgifter behandlar vi?

vi behandlar personuppgifter endastnärvihar laglig grund。Härföljerexempelpåpersonuppgifter vi behandlar:

 • namn.
 • 地址
 • 电子餐后
 • Telefonnummer.
 • Uppgifter Som du RegistreratSjälvmantoch fririvilligt uppger
 • InnehålloMuSjälvPubleterar,S.K.användargenererationehåll.

3.2。HurFårvitillgångtill dina personuppgifter?

我de秋天såkrävselleranaÄrlämpligtinhämtasditt samtycke innan vibörjarbehandlar dina personuppgifter。du harnärsom helsträttatttatÅterkalladitt samtycke。Vi KommerdåShehandladina Personuppgifter EllerInhämtaNya,下FörutsättningattdetshechövsFöratRatureGureGöraVåraSkydigheterShigtAvtal Eller Lag。NärViIngårEttAvtalsamtycker duocksåthars vi behandlar dina personuppgfter

vifårocksåtillgångthars dina personuppgifterpåföljandesätt:

 • Uppgifter Som dutlayhandahålleross direkt
 • Uppgifter SomRegistrerasnärduBesöker沃尔斯·哈尔斯
 • Uppgifter Som vifårfårnfrånoffentliga寄存器
 • Uppgifter Som vifårnärduannlitaren avvåramedarbetare
 • Uppgifter Som vifårnärduanmälerdight to viotvårakurerer eller seminarier
 • Uppgifter Som vifårnäruanmäler挖至Nyhetsbrev Och Andra Utskick
 • Uppgifter Som vifårnärdusvararpånkäterochundersökningar

3.3。Vilken信息GER VI直到挖?

närviamlar在dina personuppgifterförförstagångenkommer vi at termera dig om her vi harfått标签i personuppgifterna,Vad vi Kommer attAnvändaded,vilkarättigheterdu har engigt datakyddslagstiftningen och hur du Kan Ti Tillvara Dessa。du Kommerocksåtthliinformerad om hur du Kan Kontakta OSO OM duHarfågorellerBehöverLämnaEnBegäranellerFörfråghOMAvserdina personuppgifter och / ellerrätttigheter。OM duharfågorom vilka personuppgifter vi lagrar,om du Vilter vi uppdaterar eller raderar Uppgifter eller om du har和rfågorsomrörvårhanteringav personuppgiftersåkontaktaosppåinfo@爱游戏手游中心网页armatec.se.se.

3.4。Behandlas dina personuppgifterpåeletbetryggandesätt?

vi utarbetar rutiner ocharbetssättförat迪娜personuppgifter ska汉语påeletsäkertsätt。UtgåncPunktenÄRatter of expast个人Inomvår组织sombehöverpersonuppgifternaföratutföratutföra新浪arbetsuppgifter ska hatillgångtodo。

PersonUppgifter Bevaras EndastSåLängeSoM等Finns Behov Av Att Bevara demföratupfultgöradeändamålsom uppgifterna samlades在för。

VåraSäkerhetsSystemärutvecklade med din Integritet i Fokus och skyddar i myckethöggradmorIntrång,förstöringsamtandraförändringarsom KanInnbärabun风险Förindontitet。

viÖverförinte personuppgifter i andra fallände som uttryckligen anges i denna政策。

3.5。Närlämnarviut dina personuppgifter?

vårugångspunktÄratt intelämnautdina personppgifter直到tredje part om du du Inte har samteckt to to det eller om det Inteärnödvändigtförathupfyllavåraförpliktelserenligt avtal eller lag。我秋天vilämnarut personuppgifter the treedje part vi sekretesavtal samtsäkerställerat personuppgifterna behandlaspåerttbetryggandesätt。

4. Ansvar.

爱游戏手游中心网页Armatec AbÄrpersonuppgiftsansvarig,vilketinnebäratviÄransvarigaförhundinapersonuppgifter behandlas och att dinarättighetertas tilvara。